Kredyt hipoteczny – podstawowe informacje

W TYM WPISIE DOWIESZ SIĘ O:

– Czym jest kredyt hipoteczny

– Ustawa o kredycie hipotecznym

– Czym jest hipoteka na rzecz banku

– Twoja odpowiedzialność za kredyt

– Śmierć kredytobiorcy

– O czym warto pamiętać

– Podsumowanie

 

Cześć. W tym wpisie opiszę Ci podstawowe informację na temat kredytów hipotecznych. Dziś większość transakcji dochodzi właśnie wraz z powstającym zobowiązaniem w postaci kredytu hipotecznego.

CZYM JEST KREDYT HIPOTECZNY

Kredyt hipoteczny jest to po prostu każdy kredyt, którego spłata na rzecz banku jest zabezpieczony hipoteką. Kredyt taki może być udzielony na sfinansowanie zakupu nieruchomości jak i innych dóbr, których spłata zabezpieczona jest hipoteką. W praktyce większość kredytów hipotecznych branych jest właśnie na sfinansowanie nieruchomości.

Ja zajmę się oczywiście opisem wyłącznie dotyczącym kredytów na zakup nieruchomości. Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje takich kredytów.

Kredyt hipoteczny gdzie to bank jednorazowo przelewa całą sumę pieniężną na konto sprzedającego. Bank taką operację wykonuje po przedstawieniu odpowiednich dokumentów – podstawowy to akt notarialny. Klient, któremu udzielany jest kredyt w żadnym wypadku nie otrzymuje środków do własnej dyspozycji. Nie otrzymuje ich zatem na swoje konto.

Inny rodzaj kredytu to tzw. budowlano – hipoteczny. Ten kredyt udzielany jest na finansowanie budowy i jej zakup np. od dewelopera jak i również na budowę własnego domu. W tej sytuacji kredyt jest udzielany zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem (postępem prac budowlanych). Bank przed wypłatą kolejnej transzy sprawdza czy poprzednio wypłacone środki zostały wydane zgodnie z ich przeznaczeniem na finalizowanie budowy. Kredytobiorca musi zatem udokumentować iż wydał pieniądze zgodnie zgodnie z ustalonym planem z bankiem. Obecnie według ustawy deweloperskiej, deweloper musi zabezpieczyć środki wpłacane na poczet zakupu rachunkiem powierniczym. Więcej o rachunkach i ich zasadzie działania opisywałem TUTAJ.

W tym wszystkich należy jeszcze wspomnieć  iż występuje coś takiego jak refinansowanie kredytu.

Jest to zaciągnięcie nowego kredytu w celu spłacenia starego zadłużenia z bankiem. Dzieje się tak wtedy gdy mamy możliwość uzyskania lepszych warunków przy nowym kredycie. Musi to być po prostu dla Ciebie opłacalne.

Kredyt hipoteczny może być zaciągnięty w polskiej jak i zagranicznej walucie. Obecnie zagraniczne waluty nie cieszą się powodzeniem. Chyba każdy słyszał o nieszczęśliwych frankowiczach:)

USTAWA O KREDYCIE HIPOTECZNYM

Niestety ale na próżno szukać w polskim prawie ustawy o kredycie hipotecznym. Nie ma takiej! W polskim prawie kredyt hipoteczny podlega jedynie pod ustawę o prawie bankowym jak i prawie cywilnym. Na próżno szukać czegoś innego! Dla kredytów hipotecznych stosuje się jednak niektóre przepisy ustawy o kredycie konsumenckim! W aktualnym stanie prawnym kredyt konsumencki nie jest jednak kredytem hipotecznym jeżeli jego wartość jest wyższa niż 255 550,00zł. Jednak nawet poza tą regułą niektóre przepisy umowy o kredycie konsumenckim do kredytów hipotecznych i tak są stosowane. Przede wszystkim:

– obowiązków informacyjnych wobec kredytobiorcy o zawarciu z nim umowy o kredyt konsumencki,

– treści umowy kredytu, czyli tego jakie zapisy umowa kredytu hipotecznego powinna zawierać,

– rozwiązań antyspreadowych – ustawa ta mówi o tym iż jeżeli zaciągnąłeś kredyt w obcej walucie to możesz również w tej walucie ten kredyt spłacać. Operacje takie dokonywane przez Ciebie nie mogą się wiązać z dodatkowymi kosztami. Kredytodawca nie może Cię również zmuszać do nabywania tej waluty na spłatę kredytu.

– sankcji darmowego kredytu

Przepisy o kredycie konsumenckim które są stosowane do kredytu hipotecznego mówią wprost, że umowa o kredyt musi być zawarta pisemnie oraz powinna zawierać:

 – strony umowy

– kwota i waluta kredytu

– cel, na który kredyt został udzielony

– zasady i termin spłaty kredytu

– w przypadku umowy o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż waluta polska, szczegółowe zasady określania sposobów i terminów ustalania kursu wymiany walut, na podstawie którego w szczególności wyliczana jest kwota kredytu, jego transz i rat kapitałowo-odsetkowych oraz zasad przeliczania na walutę wypłaty albo spłaty kredytu

– wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany

– sposób zabezpieczenia spłaty kredytu

– zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu

– terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych

– wysokość prowizji, jeżeli umowa ją przewiduje

– warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy

– określenie opłat oraz innych kosztów związanych z udzieleniem kredytu, w tym opłatę za rozpatrzenie wniosku kredytowego, przygotowanie i zawarcie umowy o kredyt oraz warunki ich zmian,

– całkowity koszt kredytu określony w dniu zawarcia umowy

– całkowitą kwotę do zapłaty przez konsumenta określoną w dniu zawarcia umowy

 

– zasady i koszty ustanowienia, zmiany lub wygaśnięcia zabezpieczeń ubezpieczeń w tym kosztów ubezpieczenia spłaty kredytu,

– prawo konsumenta do spłaty kredytu przed terminem,

– termin, sposób i skutki odstąpienia od umowy przez konsumenta, jeżeli takie prawo konsumentowi przysługuje,

– skutki niedotrzymania warunków umowy, z uwzględnieniem informacji o stopie oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, warunkach jej zmiany oraz ewentualne opłaty z tytułu zaległości w spłacie kredytu,

– sposób i warunki ustalania stopy procentowej, na podstawie której obliczana jest wysokość rat kapitałowo-odsetkowych – w przypadku kredytów o zmiennej stopie oprocentowania.

W przypadku kredytu w walucie innej niż polska dodatkowo:

– wysokości raty kapitałowo-odsetkowej w walucie innej niż waluta polska oraz

– zasadach i terminach ustalania kursu wymiany walut, przeliczania na walutę polską kwoty udostępnionego kredytu oraz wysokości rat kapitałowo-odsetkowych.

Wszystkie powyższe dane powinny być ujęte bezpośrednio w umowie kredytowej. Nie w ogólnych regulaminach czy przepisach.

 

CZYM JEST HIPOTEKA NA RZECZ BANKU

Oznacza to iż kredyt taki zabezpieczony jest hipoteką – czyli zabezpieczeniem na nieruchomości. Nie ważne kto jest właścicielem tej nieruchomości. Czy to kredytobiorca czy już inny właściciel. Jeżeli zatem kupisz nieruchomość obciążoną hipoteką na rzecz banku staniesz się dłużnikiem hipotecznym. Hipoteka nie jest niczym innym niż zabezpieczeniem na nieruchomości do określonej sumy pieniężnej. Zabezpiecza bank również o odsetki, koszty postępowań administracyjnych oraz inne świadczenia. Hipoteka widnieje w dziale czwartym księgi wieczystej.

Więcej na temat księgi wieczystej zobaczysz w tym wpisie.

TWOJA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KREDYT

Za zaciągnięty kredyt odpowiadasz całym swoim majątkiem. Lub wspólnie odpowiadacie w przypadku kilku kredytobiorców. Nie ważne od sytuacji. Podczas podpisywaniu umowy o kredyt podpisujesz również oświadczenie iż poddajesz się egzekucji. Oświadczenie to określa do jakiej kwoty bank może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny. Stanowi to podstawę do wszczęcia egzekucji przez komornika na rzecz banku.

ŚMIERĆ KREDYTOBIORCY

W prawie bankowym nie znajdziesz regulacji dotyczących co się stanie z kredytem po śmierci kredytobiorcy. W tej sytuacji zatem zastosowanie będą miały przepisy prawa spadkowego z kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym po śmierci kredytobiorcy wynikających z umowy wszystkie roszczenia przechodzą na spadkobiercę. To ich będzie obciążać obowiązek spłaty kredytu. W skład spadku wchodzą wszystkie długi zmarłego jak i zaciągnięte kredyty. Spadkobiercą zostaniesz jeżeli zostałeś do tego powołany na podstawie testamentu lub odrębnej umowy. Jeżeli nie ma takich dokumentów następuje proces dziedziczenia ustawowego*. To w jakim zakresie odpowiadasz za spadek zależy od sposobu jego przyjęcia. Przyjęcie spadku może odbyć się na następujących zasadach:

Proste przyjecie spadku. Przyjmujesz zatem spadek wprost. Oznacza to iż odpowiadasz za wszystkie długi oraz zobowiązania całym swoim majątkiem oraz majątkiem odziedziczonym. W tym przypadku nie ma znaczenia iż np. długi są większe od przyjętego spadku!

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Takie przyjęcie spadku oznacza, że odpowiadasz całym swoim majątkiem za długi zmarłego ale tylko do kwoty, która jest równa czynnej wartości spadku. Kwotę tę oblicza się w ten sposób iż od wartości spadku odejmuje się kwotę wartości długów. Za długi, które przewyższają tę kwotę nie ponosisz zatem odpowiedzialności.

Odrzucenie spadku. W tym przypadku nie ponosisz żadnych konsekwencji za długi. Jesteś wykluczony z grona spadkobierców – jeżeli takie istnieje. Skutki w odrzuceniu spadku mogą się różnić w zależności czy odrzuca je spadkobierca ustawowy czy testamentowy. Bardzo ważna kwestia!!! Pamiętaj, że odrzucenie spadku może skutkować iż długi przejdą na Twoich zstępnych. Czyli takie długi mogą odziedziczyć np. Twoje dzieci! Jeżeli są pełnoletnie mogą również odrzucić spadek. Jeżeli natomiast nie są pełnoletnie powinieneś wystąpić do sądu rodzinnego z wnioskiem o odrzucenie spadku w ich imieniu. Długi takie mogą przechodzić z pokolenia na pokolenie!

Na złożenie oświadczenia o sposobie przyjęcia spadku masz 6 miesięcy od dnia w którym dowiedziałeś się iż taki spadek ciąży na Tobie. Jeżeli w tym terminie nie złożysz żadnego oświadczenia to oznacza jakbyś przyjął spadek wprost! Jeżeli jesteś osobą niepełnoletnią lub osobą ubezwłasnowolnioną to przypada Ci spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Jeżeli jednak jeden ze spadkobierców złoży oświadczenie a Ty tego nie dokonasz to przyjmuje się iż Ty orzekasz tak samo.

UWAGA: W dniu 18 październik 2015 weszły w życie nowe przepisy dotyczące dziedziczenia spadków. Zmieniają one przepisy milczącego przyjęcia spadków. Spadek otwarty w dniu lub później wejścia nowej ustawy oznacza iż przejmiesz spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Odpowiadasz zatem tylko do wartości spadku za długi. W pozostałych przypadkach odpowiadasz całym majątkiem! Otwarcie spadku następuje w dniu śmierci zmarłego.

Zrzeczenie się dziedziczenia. Taka forma wymaga podpisania aktu notarialnego jeszcze za życia spadkodawcy. Ważność zaś samego dokumentu zaczyna się w chwili jego śmierci. Wtedy nie ciąży na Tobie żadna odpowiedzialność za długi. Również Twoje dzieci nie przejmują wtedy żadnych długów po spadkodawcy. Jesteś uznany jakbyś nie dożył otwarcia spadku.

W sytuacji gdy jest wielu spadkobierców odpowiadają oni solidarnie za wszystkie długi do czasu aż nie zostanie zawarta między nimi umowa, która określa kto i w jakim stopniu przejmuje je.

Pamiętaj iż śmierć jedynego kredytobiorcy niesie konsekwencje braku spłaty kredytu. Bank zatem ma prawo wszcząć egzekucję z nieruchomości. W sytuacji gdy zmarł jeden z współkredytobiorców umowa kredytowa nadal obowiązuje. Obowiązek jej spłacenia ciąży zatem na drugim kredytobiorcy. Problemy mogą się pojawić w przypadku braku zdolności kredytowej. Umowa bankowa może również zawierać przepisy, które mówią iż w przypadku śmierci kredytobiorcy powstaje obowiązek spłaty całego zadłużenia wraz z przewidzianymi odsetkami bankowymi i kosztami pobocznymi. W takim przypadku spłata kredytu następuje zgodnie z przepisami prawa spadkowego.

Problematyczne jest to iż w przypadku śmierci jedynego kredytobiorcy, spadkobierca nie uzyska od banku żadnych informacji na temat zaciągniętego zobowiązania. Wynika to z tajemnicy bankowej. Często jest tak iż spadkobierca nie wie jaki spadek ma przyjąć i z jakim zadłużeniem. Co prowadzi do poważnych komplikacji. Bank takich informacji może udzielić dopiero po przedstawieniu prawomocnego postanowienia o przyjęciu spadku lub poświadczeniu dziedziczenia. I tutaj jest prawdziwy problem ze spadkami:) Przyjmujesz ale nie wiesz co:)

Pamiętaj iż istnieją ubezpieczenia na wypadek śmierci kredytobiorcy! Rozwiązanie takie jest kosztowne ale czy czasami nie warte świętego spokoju ducha? Zwłaszcza przy kredytach hipotecznych, które są na duże kwoty. Rozwiązanie warte przemyślenia.

O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ

Pamiętaj, jeżeli nie jesteś pewny jakiś zapisów w umowie kredytowej poproś o ich wyjaśnienie! Możesz poprosić pracowników banku lub prawnika. I na pewno nie podpisuj niczego bez czytania. Wiadomo jest to multum stron i pewnie myślisz: każdy to podpisuje. Jednak kredyt zaciągasz na wiele lat. Wiele zapisów ma bardzo duże znaczenie w przyszłości.

Głównie chodzi o zapisy dotyczące:

– kosztów kredytu i sposobie ich obliczania wraz z marżą banku. Oprocentowanie kredytu najczęściej obliczane jest przy zmiennej stopie procentowej! Obliczane jest na podstawie wskaźników. Dla kredytu w naszej walucie jest to WIBOR (3 miesięczny) a dla kredytów w obcej walucie LIBOR lub EULIBOR. Dopiero do tej kwoty doliczana jest marża banku. Na czas powstania wpisu stawka WIBOR jest dosyć mała. Praktycznie jest najmniejsza od kilku lat! Prawdopodobnie się ona zwiększy. Może to mieć również ogromny wpływ gdy zaciągnąłeś kredyt za zakup mieszkania np. w celach inwestycyjnych. Szczegółowe obliczenia pokażę w osobnym wpisie.

– dodatkowym kosztem kredytu jest sama jego obsługa. Jak wskaźnik WIBOR jest zmienny i to dla wszystkich banków prawdopodobnie zwracasz uwagę na marżę banku. Może ona być mała. Jednak pamiętaj iż bank nie jest instytucją charytatywną. Może on zarabiać na samym procesie obsługi kredytu. Sprawdź zatem stawki jakie obowiązują za: sporządzenie aneksu do umowy kredytowej, przewalutowanie kredytu, wycenę nieruchomości, wydawanie zaświadczeń, lub inne czynności które bank może świadczyć dla Ciebie.

– sprawdź co się dzieje w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu. Bank nie może wtedy naliczać dodatkowych odsetek!

– jakie są odsetki w przypadku opóźnienia w spłacie kredyt. Czy w umowie jest coś na temat tzw. „wakacji kredytowych” czyli np. potrzebujesz miesiąc czy dwa nie spłacać raty bo wypadły Ci inne koszty, które niezwłocznie musisz ponieść. A może straciłeś pracę i potrzebujesz 3 miesięcy na znalezienie nowej? Są to bardzo ważne aspekty które na przestrzeni tylu lat mogą się wydarzyć

– gdy kupujesz mieszkanie z rynku pierwotnego które nie posiada jeszcze księgi wieczystej i nie jest możliwe obciążenie hipoteką banki stosują inne zabezpieczenia. Może to być np. wyższa marża kredytu do czasu założenia księgi i dokonania wpisu. A może bank zażąda dodatkowego ubezpieczenia?

PODSUMOWANIE:

Jak widzisz temat kredytów jest szeroki jak horyzont nad morzem. Nie da się opisać tematu w kilku prostych słowach. Jeżeli masz jakieś pytania lub brakuje Ci informacji to nie wahaj się i pytaj:)

 

POJĘCIA WYMIENIONE POWYŻEJ

* Dziedziczenie ustawowe – dziedziczenie według przepisów prawa spadkowego, mające miejsce, gdy spadkodawca nie sporządził testamentu lub testament jest nieważny albo gdy osoby powołane do dziedziczenia nie chcą lub nie mogą być spadkobiercami. Dziedziczenie ustawowe może odnosić się do całego spadku albo do jego części. Reguły dziedziczenia ustawowego opierają się na stosunku pokrewieństwa, małżeństwa lub przysposobienia.

Polskie prawo spadkowe określa kolejność w jakiej spadkobiercy ustawowi są powoływani do spadku.

W pierwszej kolejności do spadku zostają powołane dzieci spadkodawcy oraz małżonek. Dziedziczą oni w częściach równych. Jednak ułamkowa część spadku przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż 1/4. Oznacza to, że jeśli mąż pozostawił po sobie żonę i dwoje dzieci, to wszyscy otrzymają po 1/3 spadku. Jeśli jednak pozostawiłby żonę i czworo dzieci, to żona otrzyma 1/4 spadku a czworo dzieci pozostałe 3/4 spadku.

Gdy dziecko spadkodawcy nie dożywa otwarcia spadku, jego udział spadkowy przypada jego dzieciom w częściach równych. Czyli w momencie, gdy spadkodawca pozostawia żonę, dwie córki oraz dwoje wnucząt po wcześniej zmarłym synu; to żona dziedziczy 1/4 spadku, obie córki po 1/4 spadku, zaś oboje wnucząt pozostałą 1/4 część spadku, która przypadałaby na syna spadkodawcy.

We współczesnym prawie – w przeciwieństwie, np. do prawa XIX-wiecznego – zniesiono dyskryminację dzieci nieślubnych i narodzonych wskutek kazirodztwa. Dlatego też dzieci ze związków pozamałżeńskich, czy kazirodczych zachowują pełne prawa spadkobierców.

W sytuacji, gdy spadkodawca nie pozostawił zstępnych (dzieci naturalnych i przysposobionych), do spadku zostają powołani jego małżonek oraz jego rodzice. Udział każdego z rodziców, który dziedziczy wraz z małżonkiem, wynosi 1/4 spadku. Kodeks w art. 932 § 2 uprzywilejowuje matkę spadkodawcy w sytuacji, gdy nie zostało ustalone ojcostwo. W takim przypadku bowiem dziedziczy ona 1/2 spadku a małżonek pozostałą połowę. Rodzice przejmują cały spadek w razie, gdy spadkodawca nie pozostawił ani dzieci, ani małżonka.

Kolejno art. 932 § 4 mówi, iż w razie, gdy jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku, to w jego miejsce wchodzi rodzeństwo spadkodawcy, dziedzicząc część przypadającą rodzicowi w częściach równych. Zarazem – wedle art. 933 – udział małżonka, który dziedziczy wraz z rodzicami, rodzeństwem, czy zstępnymi rodzeństwa współmałżonka, zawsze wynosi połowę spadku. W ten sposób przepisy chronią interes małżonka, który w czasie życia spadkodawcy przyczyniał się do wzrostu jego majątku (majątku, który potem wszedł w skład spadku).

Czyli w przypadku, gdy mąż pozostawia żonę a oboje jego rodzice żyją; to połowę spadku po nim obejmują rodzice a połowę wdowa. Jeśli umiera mąż, pozostawiając żonę a żyje jego matka oraz trzy siostry; to 1/2 spadku przypada żonie, 1/4 matce, 1/4 trzem siostrom.

Podział spadku komplikuje się w sytuacji, gdy do dziedziczenia powołani zostają zstępni rodzeństwa. Taka sytuacja ma miejsce, gdy jedno z rodzeństwa, mające prawo do spadku, nie żyje. Na przykład: zmarły mąż miał żonę, matkę, dwie siostry oraz dwóch bratanków po zmarłym wcześniej bracie. W tej sytuacji 1/2 spadku dziedziczy żona, 1/4 matka, zaś 1/4 dwie siostry oraz dwóch bratanków, którzy wchodzą w miejsce zmarłego uprzednio brata spadkodawcy. Wówczas udział sióstr wynosi 1/3 z 1/4, a udział bratanków 1/2 z 1/3 z 1/4.

Wreszcie małżonek spadkodawcy obejmuje całość spadku, w razie gdy zmarły małżonek nie posiadał ani rodziców, ani rodzeństwa, ani zstępnych rodzeństwa (siostrzeńców, bratanków, siostrzenice, bratanice itp.). Jednakże małżonek nie może dziedziczyć, jeśli spadkodawca wystąpił za życia o orzeczenie rozwodu lub separacji, a żądania te były uzasadnione. Owo wyłączenie następuje na mocy orzeczenia sądu. Wyłączenia może żądać każdy z pozostałych spadkobierców ustawowych, którzy zostali powołani do dziedziczenia w zbiegu z małżonkiem. Termin do wytoczenia powyższego powództwa, to 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o otwarciu spadku, jednakże nie dalej niż 1 rok od otwarcia spadku. Małżonek nie może dziedziczyć na podstawie ustawy także wtedy gdy pozostawał w separacji ze spadkodawcą.

W następnej kolejności do spadku zostają powołani dziadkowie spadkodawcy. Dziedziczą oni spadek tylko wówczas, gdy spadkodawca nie miał ani małżonka, ani rodzeństwa, ani zstępnych rodzeństwa. W sytuacji, gdy w chwili otwarcia spadku żyją wszyscy dziadkowie (łącznie cztery osoby), to dziedziczą w częściach równych. Jeśli natomiast, któreś z dziadków nie dożyje otwarcia spadku, to udział spadkowy przypada jego zstępnym (dalszym krewnym spadkodawcy). Jeżeli zaś któreś z dziadków nie posiadało potomstwa, to udział tej osoby przypada pozostałym dziadkom (na zasadzie przyrostu) (art. 934 Kodeksu cywilnego).

Do Kodeksu wprowadzono również art. 934¹. Zgodnie z nim do dziedziczenia mogą być powołane dzieci małżonka spadkodawcy (pasierbowie), ale tylko te, których oboje rodziców nie dożyło otwarcia spadku. Taka sytuacja ma miejsce wówczas, gdy spadkodawca nie miał rodziców, rodzeństwa, ani krewnych. Podstawę dziedziczenia pasierbów stanowi formalny stosunek powinowactwa, powstający z chwilą zawarcia przez rodzica pasierba – spadkobiercy małżeństwa ze spadkodawcą. Dziedziczenie pasierbów nie jest zależne od więzi uczuciowej łączącej ich ze spadkodawcą lub brakiem istnienia tejże więzi.

Gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy dziedziczy wówczas, gdy spadkodawca nie pozostawił żadnych osób powołanych do spadku z ustawy. Jeżeli natomiast ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy nie da się ustalić lub spadkodawca zamieszkiwał i zmarł za granicą, to spadek przypada Skarbowi Państwa(art. 935 KC).

(źródło: wikipedia)

Zdjęcia: http://www.freepik.com

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zarejestruj się aby otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach.
Nie ujawnię nikomu twojego adresu.

Please wait...

Thank you for signup!