Co musisz wiedzieć przed zawarciem umowy deweloperskiej?

W TYM WPISIE DOWIESZ SIĘ:

– Jakie dokumenty powinien udostępnić Ci deweloper

– Co się dowiesz z prospektu informacyjnego

– W jakiej formie powinieneś dostać dokumenty

– Co w przypadku zmian wprowadzonych przez dewelopera

 

Na samym początku wspomnę iż poniższy wpis dotyczy tylko i wyłącznie budynków które nie posiadają jeszcze prawomocnego pozwolenia na użytkowanie. Jeżeli budynek jest oddany do użytkowania obowiązują inne zasady. Opisuję je tutaj – możesz przeczytaćJ

Gdy wybierzesz swoje lokum musisz się dowiedzieć jak najwięcej rzeczy na temat Twojej przyszłej nieruchomości. Deweloper ma obowiązek udzielić Ci

wszelkich niezbędnych informacji na temat Twojej przyszłej nieruchomości oraz informacji o sytuacji prawno finansowej przedsiębiorstwa, które realizuje projekt.

Głównym źródłem informacji jest prospekt informacyjny. Deweloper ma obowiązek sporządzić taki dokument i dostarczyć Ci go bezpłatnie! Dokument ten jest również załącznikiem do umowy deweloperskiej. Przez taki prospekt możesz również porównać oferty różnych firm deweloperskich. Prospekt który dostarczy Ci deweloper składa się z dwóch części: ogólnej i indywidualnej. Z części ogólnej dowiesz się takie informacje jak:

– dane identyfikacyjne i kontaktowe firmy realizującej projekt

– opisane oraz udokumentowane doświadczenie firmy – jest to cenna i ważna informacja, która wpływa na wiarygodność i rzetelność dewelopera

– wszystkie niezbędne informacje na temat nieruchomości i przedsięwzięcia deweloperskiego wraz z warunkami odstąpienia od umowy. Uzyskasz informację na temat gruntu i budynku, informacje dotyczące obciążeń hipotecznych nieruchomości które są zawarte w księdze wieczystej. Uzyskach informacje z publicznie dostępnych informacji na temat przewidzianych inwestycji w promieniu 1 km od nieruchomości którą chcesz zakupić. Da Ci to pogląd co może powstać przy Twojej nieruchomości. Będą tam też zawarte informacje na temat pozwolenia na budowę. Dowiesz się jaki jest planowany termin rozpoczęcia oraz zakończenia prac budowlanych. Jaki jest ostateczny termin przeniesienia własności na Ciebie. Znajdować się tam również będzie opis całego przedsięwzięcia: liczba budynków, rozmieszczenie ich na nieruchomości wraz z odstępami pomiędzy nimi, liczbę lokali mieszkalnych niemieszkalnych, usługowych itp. Dowiesz się jaki będzie sposób pomiaru powierzchni oraz wg jakiej normy będzie przeprowadzany. Będą tam też informacje na temat zmian cen: skąd mogą się wziąć i jak mogą się zmienić. Ta informacja powinna być ściśle określona abyś mógł w pełni obliczyć koszty które poniesiesz.

– Uzyskasz informację jakie są środki ochrony nabywcy: czy jest rachunek powierniczy czy to gwarancja bankowa. Szczegółowo o środkach ochrony nabywcy napisałem tutaj. Pamiętaj iż jeżeli deweloper rozpoczął sprzedaż przed 29 kwietnia 2012r nie ma on obowiązku stosować środków ochrony o których mowa w ustawie deweloperskiej. Taka informacja również powinna być zawarta w prospekcie informacyjnym. Jednak takie przedsięwzięcia są już rzadkością na naszym rynku.

– Uzyskasz też informacje jakie są warunki odstąpienia od umowy oraz kary.

Jeżeli chodzi o część indywidualną prospektu informacyjnego, która odnosi się do konkretnej nieruchomości to zawiera ona informacje takie jak cena za 1 mkw. Powierzchni, liczby kondygnacji, standardu prac oraz technologii budowlanej w jakiej jest wznoszona przedmiotowa nieruchomość, standardu wykończenia części wspólnej oraz terenu wokół budynku, liczby lokali mieszkalnych, garażowych, jakie media są w budynku oraz instalacje, standard prac wykończeniowych do jakich zobowiązuje się deweloper.

Prospekt informacyjny powinien być podpisany przez dewelopera lub osobę która go reprezentuje i opatrzony firmową pieczęcią. Powinien zawierać również datę sporządzenia. Do prospektu powinien być załączony rzut kondygnacji z zaznaczonym lokalem który chcesz nabyć oraz wzór umowy deweloperskiej. Prospekt powinien być dostarczony na trwałym nośniku informacji – papier lub innym urządzeniu umożliwiającym przechowywanie informacji jednak w takiej wersji abyś nie miał możliwości wprowadzenia zmian. Pamiętaj, że prospekt wzór umowy oraz rzut twojego lokalu stanowią integralną część umowy deweloperskiej!

Pamiętaj o tym iż deweloper ma obowiązek bezpłatnego doręczenia Ci prospektu w formie papierowej w biurze przedsiębiorstwa. Nie każdy może i ma możliwość np. odtworzenia i odczytania prospektu dostarczonego drogą elektroniczną, jednak w dzisiejszych czasach również jest to rzadkość.

Co jeżeli nastąpią zmiany w prospekcie informacyjnym? Jeśli informację podane przez dewelopera w prospekcie ulegną zmianie jest on zobowiązany sporządzić aneks lub nowy prospekt z aktualnymi informacjami oraz Ci go doręczyć. Zmiana sposobu doręczenia prospektu do Ciebie może nastąpić tylko i wyłącznie za Twoją wyraźną uprzednią zgodą.

Jeżeli w czasie od dostarczenia Ci prospektu do podpisania umowy deweloperskiej nastąpiły jakieś zmiany, czyli deweloper wprowadził inne informacje do prospektu to w treści umowy deweloperskiej notariusz powinien wyraźnie podkreślić jakie są postanowienia wynikające z tych zmian. Pamiętaj również że musisz wyrazić zgodę na te zmiany, które deweloper chce wprowadzić od czasu gdy dostarczył Ci prospekt do czasu podpisania umowy u notariusza.

Prospekt informacyjny to nie wszystkie dokumenty z jakimi masz prawo i możesz się zapoznać przed podpisaniem umowy deweloperskiej. Innymi ważnymi dokumentami z jakimi możesz się zapoznać w lokalu przedsiębiorstwa są:

– aktualny stan księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości: dowiesz się wszelkich informacji o właścicielu gruntu, ewentualnych obciążeniach hipotecznych nieruchomości. Jeżeli zostanie podany Ci numer księgi wieczystej możesz również tą informację śledzić online. Wszelkie zmiany są wprowadzane do rejestru który jest publicznie dostępny na stronie: www.ekw.ms.gov.pl

– kopia pozwolenia na budowę

– projekt architektoniczno – budowlany

– kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) www.ceidg.gov.pl

– sprawozdanie finansowe dewelopera za okres dwóch ostatnich lat. W przypadku realizacji inwestycji przez spółkę celową – sprawozdanie spółki dominującej

Wszystkie te dokumenty pozwalają stwierdzić rzetelność dewelopera oraz ocenić jego wiarygodność. Możemy określić czy informacje które nam udziela pokrywają się z dokumentami.

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zarejestruj się aby otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach.
Nie ujawnię nikomu twojego adresu.

Please wait...

Thank you for signup!